ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥΤΟΠΙΚΑ ΜΜΕ

Αναστολή λειτουργίας του ΕΠΑΛ Αργοστολίου

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η

Ο  Δήμαρχος  Αργοστολίου

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Το άρθρο 75 παρ. Ι περίπτ. στ υποπερίπτ.27 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010.
 3. Την παρ.1 του άρθρου 282 του Ν. 3852/2010.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 200/1998.
 5. Την ανάγκη εκτέλεσης εργασιών συντήρησης.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την αναστολή λειτουργίας του ΕΠΑ.Λ Αργοστολίου την Τρίτη 12-04-2022.

Ο Δήμαρχος Αργοστολίου

   Θεόφιλος Μιχαλάτος   

Κοιν/ση:

 1. Α/Δημάρχους Δήμου Αργοστολίου
 2. Γενικό Γραμματέα Δήμου Αργοστολίου
 3. Π.Ε. Κεφαλληνίας
 4. Β/θμια Εκπαίδευση Κεφαλληνίας
 5. EΠΑ.Λ Αργοστολίου
 6. Μ.Μ.Ε.

ΠΗΓΗ: https://www.inkefalonia.gr/

Related Articles

Back to top button