ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣΚΟΙΝΩΝΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ- Το Εκθεμα μηνός Νοεμβρίου

Το Έκθεμα του Νοεμβρίου παρουσιάζεται από τη Θεοδώρα Ζαφειράτου, διευθύντρια της Ιακωβατείου Βιβλιοθήκης. Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα χειρόγραφη επιστολή των αδελφών Γεωργίου και Χαράλαμπου Τυπάλδων Ιακωβάτων από την Πάτρα προς τον αδελφό τους Νικόλαο στο Ληξούρι. Οι σχετικές πληροφορίες και εικόνες είναι ήδη αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης μας: http://vivl-lixour.kef.sch.gr

Η ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΟΜΙΛΙΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Η ενδέκατη διαδικτυακή ομιλία-συζήτηση για το 2022 θα έχει τον τίτλο «Η εκλογική και πολιτική συμπεριφορά των Κεφαλλήνων στις πρώτες εκλογές μετά την Ένωση». Θα μιλήσει ο οικονομολόγος-κοινωνιολόγος Παύλος Χρ. Καρούσος, δρ Πολιτικών Επιστημών και Ιστορίας. Θα πραγματοποιηθεί προς το τέλος Νοεμβρίου. Θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση για την ημερομηνία, για τον τρόπο παρακολούθησης της διαδικτυακής ομιλίας και για τη διαδικασία συμμετοχής στη συζήτηση, που θα ακολουθήσει.

                                                          ΤΟ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                                                          ΤΗΣ ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΤΥΠΑΛΔΩΝ ΙΑΚΩΒΑΤΩΝ

ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

Εν Πάτραις την 3 Σεπτεμβρίου 1872

Νικόλαε,

Ημείς είμεθα κάλλιστα, ήσυχοι και ευχαριστημένοι, ευχόμενοί σας το αυτό.
Ελάβαμεν το από 29 αυγούστου 6 γράμμα σας, και χαίρομεν ότι υγιαίνετε.
Με τον Κον Διονύσιον Γαλανόν σου έστειλα την περασμένην δευτέραν γράμμα μου
9 και από 28 αυγούστου, και ένα ρόδολο πεύκι δικό μας 58 ½ πήχεις δεμένον εις
τρία μέρη και σφραγισμένον, έπειτα θηλυκωμένο με ιντσεράτα, και έπειτα θηλυ-
κωμένο απ’ έξω με καναβάτσα και ραμμένο κόντη κόντη, δηλωμένον εις το τε-
λωνείον αξίας 50 δραχμών.
Με τον αυτόν πλοίαρχον εστείλαμεν τα κεραμίδια του Μαράκη, αντί του Σι-
μάτου, όστις άλλαξε ταξείδι. Τα κεραμίδια που επήρε εδώθεν ο Γαλανός είναι 1050 από το πλοίον του Κόγγου και 526 από την πόλιν εδώ το όλον 1576, και γράψε μας πόσα ο Γαλανός παρέδωκε του Μαράκη. Ο ναύλος των εσυμφωνήθη από τον Κ. Τριάντην προς 25 δραχμάς την χιλιάδα. Μέσα εις το γράμμα του Γαλανού σου έστειλα και δείγμα σύρματος παφιλένιου, το οποίον μας έδωκε ο Κ. Κόγγος, με το οποίον εκεράμωσε και αυτός, διότι δεν σκουριάζει.
Προχθές την παρασκευήν εμβαρκάραμεν εις το πλοίον του Δημητρίου Κοντογούρη κεραμίδια 216 και 154 καβελλάριδες, ήτοι το όλον κεραμίδια 370.
Εχθές, σάββατον, εμβαρκάραμεν εις το κανό του Νιέρη κεραμίδια 140 και καβελλάριδες 60, το όλον κεραμίδια 200. Ο ναύλος των κεραμιδιών του Κοντογούρη και Νιέρη εσυμφωνήθη από τον Κ. Τριάντην προς 25 δραχμάς την χιλιάδα. Ο Κοντογούρης αναχωρεί απόψε, ο δε Νιέρης αύριον.
Ώστε όλα όλα τα κεραμίδια όπου εστείλαμεν του Μαράκη είναι 4,271.
Ηρευνήσαμεν διά τα τέσσερα βεντάλια, αλλ’ εδώ δεν υπάρχουν. Ας παραγγείλη ο Μαράκης κανενός επιβάτου να του τα φέρη από Αθήνας, όπου πρέπει να υπάρχουν.
Με την Νικολεττάκαινα μην κλείσης καμμίαν συμφωνίαν πριν έλθωμεν.
Με το πλοίον του Κου Δημητρίου Κοντογούρη λάβε 1ον ένα κασσονάκι, το
οποίον περιέχει ένα νιπτήρα κάρυνον με μάρμαρον. Ένα σκαμπέλλο
επίσης κάρυνον θυλυκωμένον εις ιντσεράτα και 3ον ένα σερβιστρόρον λουστράδον, θηλυκωμένον εις τρία τεμάχια. Όταν θα τα βγάλετε, σηκόνετέ τα στα χέρια χωρίς να τα κυλάτε.
Ο ναύλος και των τριών τραμέσσων εσυμφωνήθη από τον Κ. Τριάντην μισό δίστηλο ήτοι τρεις δραχμάς.
Αν δεν μείνη ευχαριστημένος ο πλοίαρχος πρόσθεσέ του τίποτε.
Με το κανό του Νιέρη πάλιν, που αναχωρεί αύριον, λάβε 1ον ένα βουτσί κάρβουνα, εκατόν οκάδες και επέκεινα, (χωρίς το βουτσί). 2ονμίαν σαπουνοκασέλλαν περιέχουσαν έξη γάστραις ωραίαις διά κομό, με τα έξη πιάτα τους, στελλιασμέναις με φλούστρια και άχερα. 3ον Μίαν μηχανήν αγγλικήν των πολπέττων, θηληκωμένην σε χαρτί, και έπειτα σε ιντσεράδα και δεμένα. Είναι δε τόμοι δεκάξη ήτοι:
1. Κατάλογος νομισμάτων, τόμος 1
2. Έγγραφα αφορώντα, » 1
3. Στοιχεία φυσικής, » 1
4. Καρόλου Χοπφ, » 1
5. Κώδηξ ελληνικός (Σχέδιον) » 1
6. Dictionnaire de biographie » 1
7. Manuel d’ Histoire » 3
8. Διπλωματικαίμελέται » 1
9. Souvenirs de voyage » 1
10. Τα άγια λείψανα » 1
11. Επίκρισις » 1
12. Οι ελληνικοί Κώδικες Ράλλη » 2
13. Πλάτων » 1
______
16
Η σαπουνοκασσέλλα, η πολπεττομηχανή, και το δέμα των βιβλίων φέρει έκαστον επιγραφήν «Κ. Νικολάω Τυπάλδω Ιακωβάτω, εις Κεφαλληνίαν».
Πλήρωσε τον ναύλον του Νιέρη διά τας ανωτέρω παραγγελίας, Ένα δίστηλο, είναι, νομίζω, αρκετόν.
Γράψε εις τον Κ. Παδοβάν να μην επισπεύση την συζήτησιν της δίκης, αλλά να
σε ειδοποιήση πότε θα γένη διά να παρευρεθής εκεί, όταν επιστρέψωμεν.
Μην ειπής εις κανένα ότι αναχωρούμεν δι’ αυτόθι σήμερα οκτώ, αλλά εί-
πέ ότι μένομεν ακόμη εδώ κανένα μήνα. Και αύριον οκτώ πέρασε μόνος σου
εις Αργοστόλι, και από εκεί ελθέ εις το βαπόρ να μας πάρης.
Προσκυνήματα εις την Κουνιάδα. Φιλούμεν την Κάτε, και χαιρετούμεν τους
φίλους. Ταύτα και καλαίς αντάμωσαις. Γ. και Χ.

(Για τη μεταγραφή: Θεοδώρα Ζαφειράτου)

kefaloniapress.gr

Related Articles

Back to top button