ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥΚΟΙΝΩΝΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ – Διακοπή της κυκλοφορίας στην Επαρχιακή Ληξούρι-Χαβδάτα λόγω έργων

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑ: ΨΒ5146ΜΤΛΒ-ΩΤ8
ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Αργοστόλι 17 Νοεμβρίου 2022
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦ ΑΣΤΥΝ Δ/ΝΣΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΡΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Β. Ι. Π. Ε.
 Τ.Κ. 28100 Αργοστόλι
Αρμόδιος : Υ/Α. ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ Γ.
Police on Line : Τηλ. 6311140
Τηλ:26710-22100
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ :2501/10/ 37-γ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 14/2022

ΘΕΜΑ : <<Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και διακοπή της κυκλοφορίας στην Επαρχιακή Οδό Ν. 41 (Ληξούρι-Χαβδάτα), λόγω εκτέλεσης έργων>>.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :
α) Του άρθρου 8 Ν. 2800 / 2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υ.Δ.Τ».
β) Των άρθρων 3 παρ. 2 , 4 παρ. 3 , 19 παρ. 3 και 52 παρ. 2 του Ν. 2696/99(Α-57)
«Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής κυκλοφορίας » ,όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με το άρθρο 48 Ν. 4313/2014.
γ) Του άρθρου 33 παρ.5 του Π.Δ. 14 / 2001 « Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής
Αστυνομίας » .
δ) Των άρθρων 31 κ.ε. του Π.Δ. 161 /88 « Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Ελληνικής
Αστυνομίας » .
ε) Την υπ’ αριθμ’ Γ/ΣΕΡ032/ΟΔ/ΜΕ3/359467 από 16-11-2022 Απόφασης της
Ε.Υ.Δ.Ε.Κ.Σ.Σ.Υ./ Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
στ) Την από 17-11-2022 αίτηση Αναδόχου <<Κ/ΞΙΑ Ι. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Α.Ε.-ΕΡΤΕΚΑ Α.Ε.>>
ζ) Την υπ’ αριθμ’ 7173/22/2396594 από 17-11-2022 αναφορά του Α.Τ. Παλικής.

και αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την εξυπηρέτηση του κοινού,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Άρθρο 1ο
α) Την προσωρινή εφαρμογή του μέτρου της απαγόρευσης της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην Επαρχιακή Οδό Ν. 41 (Ληξούρι-Χαβδάτα) για το χρονικό διάστημα από την 18-11-2022 και την 30-11-2022, για λόγους ασφαλείας, λόγω εκτέλεσης εργασιών στα πλαίσια του έργου <<Αντιμετώπιση βλαβών στο οδικό δίκτυο νήσου Κεφαλληνίας, με αποκατάσταση κατά θέσεις οδοστρωμάτων, επιχωμάτων και τεχνικών έργων >> του οποίου Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου είναι η Ε.Υ.Δ.Ε.Κ.Σ.Σ.Υ./ Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών .
β) Ο οδικός αποκλεισμός του οδικού άξονα θα πραγματοποιείται κατά την διάρκεια της ημέρας, κατά τις ώρες 07:30΄έως και 17:00΄. Η οδός θα δίνεται μετά το πέρας των εργασιών στην κυκλοφορία, κατά τις ώρες από 17:00΄έως 07:30΄, αφού εφαρμόζεται η εγκεκριμένη εργοταξιακή σήμανση των εργοταξιακών χώρων.

Άρθρο 2ο
Οι εναλλακτικές οδοί πρόσβασης θα είναι από την Ε.Ο. Ν. 42 (Ληξούρι –Μονοπολάτα) και από την Ε.Ο. Ν. 40 (Ληξούρι- Μαντζαβινάτα- Βουνί-Χαβριάτα-Χαβδάτα).
Άρθρο 3ο
Ο ανάδοχος του έργου παρακαλείται για την τοποθέτηση και συντήρηση της απαιτούμενης οδικής σήμανσης (ρυθμιστικές-αναγγελίας κινδύνου & πληροφοριακές) , καθώς και για την λήψη όλων των μέτρων που απαιτούνται, για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και την αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 9 του Ν 2696/99 « Περί Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας », της ανωτέρω (ε) απόφασης και τις υποδείξεις της αρμόδιας για την εφαρμογή Υπηρεσίας (Α.Τ. Παλικής).
Άρθρο 4ο

Η παρούσα ισχύει:
-Μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από τον Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Παλικής και τον ανάδοχο του έργου για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης, σύμφωνα με την κυκλοφοριακή μελέτη και την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.
-Από την τοποθέτηση των σχετικών ενδεικτικών πινακίδων.
-Από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/99 περί Κ.Ο.Κ. και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010.

Άρθρο 5ο

Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 2696/99 « Περί Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας » όπως τροποποιήθηκε-αντικαταστάθηκε και ισχύει με τους Ν. 3542/2007 και Ν. 4313/2014, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις .
Άρθρο 6ο

Η εφαρμογή (εκτέλεση) της παρούσας ανατίθεται στο Α.Τ. Παλικής το οποίο κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα να επιβλέψει για την τοποθέτηση των αναγκαίων πινακίδων και την αφαίρεση τους μετά την αποκατάσταση της βατότητας της οδού και να επιτηρεί σε καθημερινή βάση το ανωτέρω οδικό τμήμα για την εφαρμογή των οριζομένων στην παρούσα, με σκοπό την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων και την αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων. Σε περίπτωση διαπίστωσης οποιασδήποτε παραβίασης των ανωτέρω να εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία κατά παντός υπευθύνου.-

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ιωάννης Γ. ΜΠΟΥΜΗΣ

Αστυν. Διευθυντής

Α΄ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΛΙΚΗΣ
2. ΠΑΡ’ ΗΜΙΝ ΚΕΝΤΡΟ R/T
Β΄ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
1. Γ.Π.Α.Δ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
2. Γ.Π.Α.Δ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ/
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ
3. Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.
4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
-Δ/νση Τεχνικών Έργων
– Δ/νση Μεταφορών
5. ΔΗΜΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
6. ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ/ΚΩΝ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ
7. ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΡΓΟΥ (δια μέσω του Α.Τ. Παλικής)
8. Παρ’ ημιν βιβλίο αποφάσεων ρύθμισης κυκλοφορίας

ΠΗΓΗ:kefaloniapress.gr

Related Articles

Back to top button